1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą goClick – Elżbieta Zmarzła.

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.goclick.io

 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 12. Produkt – dostępny w Sklepie produkt/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 1. Sklep internetowy goClick, dostępny pod adresem www.goclick.io, prowadzony jest przez firmę goClick – Elżbieta Zmarzła z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 66/15, 50-331, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. przedsiębiorczości i technologii pod numerem NIP: 8981826671, REGON: 383417849.

 2. W regulaminie określiliśmy zasady, na jakich prowadzimy sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.goclick.io.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów.
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty, które prezentujemy na stronach sklepu internetowego goClick.io.
 2. Wszystkie produkty w sklepie internetowym goClick.io są sprzedawane zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz indywidualnymi postanowieniami licencyjnymi.
 1. Ceny oferowanych przez nas produktów znajdujących się na stronach sklepu internetowego goClick.io są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Za zamówienie możesz zapłacić na kilka sposobów:
  – przelewem,
  – elektronicznie przez PayU,
  – w ratach (forma obsługiwana przez PayU),
  – z przesuniętym terminem płatności (forma obsługiwana przez PayU),
  – gotówką,
  – kartą płatniczą.

 3. Faktury wystawiamy w formie elektronicznej i gwarantujemy autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.

 4. Nie odpowiadamy za błędne dane, które wskażesz jako dane do faktury VAT podczas rejestracji lub składania zamówienia.

 5. Każdą fakturę elektroniczną dostarczymy na adres e-mail, który podasz podczas rejestracji lub składania zamówienia. O zmianie adresu e-mail powiadamiasz nas pisemnie. Jeśli zmienisz adres e-mail i nas o tym nie powiadomisz, korespondencję będziemy wysyłać na dotychczasowy adres e-mail. Będzie ona traktowana jako prawidłowo doręczona.

 6. Za każdym razem, kiedy składasz zamówienie, możesz zrezygnować z faktury elektronicznej. Jeśli to zrobisz, wystawimy i wyślemy Ci fakturę w formie papierowej.